ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN:

Workshops 4 Kids hierna te noemen W4K
Molenhoek 22
2973 AG Molenaarsgraaf
06 31157090

E-mailadres: info@workshops4kids.nl
KvK-nummer: 54942683
Btw-identificatienummer: NL189454714B01

Artikel 1. Algemene bepalingen en toepasselijkheid

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

W4K: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan W4K opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of levering van zaken. De opdrachtgever zal zich ter zake van de opdracht nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde.

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdracht: elk verzoek tot het verrichten van werkzaamheden of tot het leveren van zaken, in welke vorm dan ook gedaan. Een opdracht zal mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken aan de hand waarvan de werkzaamheden als bedoeld in lid 3 van dit artikel kunnen worden verricht.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder werkzaamheden: het uitwerken en uitvoeren van creatieve workshops, of delen daarvan in de ruimste zin des woords.
 3. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen W4K en opdrachtgever waarop W4K deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 4. De opdrachtgever met wie eerder op de onderhavige voorwaarden een overeenkomst werd gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met W4K gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

Artikel 2. Offertes

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking worden aanvaard.
 2. Alle offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. W4K is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij mondeling of schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 3. Offertes zijn gebaseerd op gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten en vermogen daarbij alle van belang zijnde gegevens heeft verstrekt.
 4. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. W4K zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft W4K het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan W4K aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan W4K worden verstrekt.
 4. De opdrachtgever draagt het risico van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig ontvangen door W4K van zijn mededelingen.
 5. Voor zover onduidelijkheid ontstaat over de inhoud van de gegeven opdracht en de aanvaarding daarvan, zullen de door W4K verrichte werkzaamheden geacht worden te zijn geschied overeenkomstig de inhoud van de opdracht.
 6. W4K is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat W4K is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. W4K zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal W4K de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal W4K daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal W4K geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 5. Opzegging en annulering

 1. De opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst te annuleren voordat W4K met de uitvoering van de overeenkomst begonnen is, mits hij de hierdoor voor W4K ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door de leverancier gederfde winst, waarbij tevens in rekening wordt gebracht de kosten die W4K reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van aangeschafte materialen.
 2. Tot 48 uur vóór de workshopdatum kan het aantal kinderen nog gewijzigd worden.

Artikel 6.  Declaraties en kosten

 1. Voor het formuleren van voorstellen en vervaardigen van offertes worden door W4K geen kosten berekend, tenzij voor de opstelling ervan specifiek onderzoek noodzakelijk is. In dat geval zal vooraf een opgave worden gegeven van de omvang van de werkzaamheden van W4K en van de daarmede gepaard gaande kosten die in rekening zullen worden gebracht.
 2. Het bedrag dat wegens vergoeding van de door W4K verrichte werkzaamheden in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van W4K.
 3. De verschuldigde kosten voor de BSO worden na week 4 van het blok in rekening gebracht. De verschuldigde kosten voor workshops en kinderfeestjes in de privésfeer dienen minimaal 7 werkdagen van te voren bij geschreven te staan op de bankrekening van W4K.
 4. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Alle tarieven zijn exclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting.
 6. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering, door ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog onbekende factoren, de prijzen van hulpmaterialen, lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijziging hebben ondergaan, is W4K gerechtigd ter zake van de opdracht overeengekomen tarieven dienovereenkomstig en zonder overleg met de opdrachtgever aan te passen, evenwel met een maximum-overschrijding van tien procent.
 7. Indien de uitvoering van de opdracht door W4K wordt opgeschort of beëindigd, heeft W4K recht op volledige betaling van tot op het moment van de opschorting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Artikel 7 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door W4K of een vooraf door de consument aangewezen en aan W4K bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de W4K retourneren, conform de door W4K verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door W4K bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 8. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door W4K aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van W4K en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens W4K onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening heeft op een latere factuur.
 5. De vorderingen van W4K op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  1. Na het sluiten van de overeenkomst aan W4K ter kennis gekomen omstandigheden geven W4K goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  2. Indien W4K de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Voor alle directe en indirect schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de opdracht, is de aansprakelijkheid van W4K uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat dit niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren onder de desbetreffende omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en bij normale bedrijfsvoering niet was voorgevallen. Alsdan is de aansprakelijkheid van W4K, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van W4K beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. W4K heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.
 4. De opdrachtgever vrijwaart W4K tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden of leveringen samenhangen.
 5. De opdrachtgever heeft nimmer het recht de zaken retour te zenden aan W4K, tenzij W4K hiermede schriftelijk is akkoord gegaan.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van W4K of haar ondergeschikten.
 7. W4K is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 10 . Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop W4K geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor W4K niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. W4K heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat W4K haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van W4K opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door W4K niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien W4K bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 11. Geschillenbeslechting

De rechter in de regio van W4K is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft W4K het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 12. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen W4K en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13. Wijziging van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.

Artikel 14. Copyright

Alle beeldmateriaal en teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn voorbehouden. Openbaarmaking of verveelvoudiging van enig materiaal (tekst en/of beeldmateriaal) van deze website, zonder schriftelijke goedkeuring van Anita Rademaker, is niet toegestaan. Wenst u een foto te gebruiken, neemt u dan contact op: info@workshops4kids.nl

Molenaarsgraaf, 6 augustus 2016.

 

 

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2011 - 2024 Workshops 4 Kids | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel